Image Alt

Regulamin

Sklep internetowy BOO-KA-BOO, dostępny pod adresem internetowym www.bookaboo.com.pl prowadzony jest przez Agatę Gągałę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BOO-KA-BOO Agata Gągała wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8393192301, REGON 366417883 zwany dalej „Sklepem”.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

I Podstawowe pojęcia

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć:
2.  Administrator danych osobowych – Sprzedawca.
3. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4.  Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę.
5. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawcy określono na stronie Sprzedawcy).
6. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
7. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
9. Klient/Użytkownik – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, zwany dalej także Użytkownikiem.
10. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.
11. Konto – zakładane przez Klienta, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Newsletter – Usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.
14. Oferta zakupu – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie złożenia zamówienia w Sklepie.
15. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
16. Produkt/Towar – jest to produkt oferowany przez Sprzedawcę na stronie, który może być przedmiotem umowy sprzedaży.
17. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być odebrany osobiście.
18. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży.
19. Sklep/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę.
20. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BOO-KA-BOO Agata Gągała, w Bięcinie przy ul. Bięcino 49, kod pocztowy 76-231 Damnica, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8393192301, REGON: 366417883.
21. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
22. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
23. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

II Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.bookaboo.com.pl w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
3. Produkty oferowane przez Sklep internetowy BOO-KA-BOO wykonywane są ręcznie. Każdy przedmiot jest unikatowy. Produkty występujące w zestawach mogą się nieznacznie od siebie różnić zachowując przy tym jednolity charakter.
4. Kolory produktów w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od tych przedstawionych na zdjęciach w sklepie w zależności od ustawień monitora lub wyświetlacza.
5. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z realizacja postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
6.  Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w Polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
7. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są w widocznym miejscu w Sklepie przy procesie zakupu, do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mają możliwość w każdym momencie zaktualizować, zmodyfikować oraz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.
8. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce prywatności Sklepu internetowego.
9. Zakupu Towaru może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie kraju znajdującego się w Unii Europejskiej.
10. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do Towarów i Usług (w tym: opisy, ceny Towaru), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
11. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Użytkownika z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.
12. Sprzedawca w celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. W celu zabezpieczenia i minimalizacji zagrożeń, które mogą wyniknąć z korzystania z sieci Internet, Klient powinien zastosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
13. Korzystanie przez Klienta/Użytkownika ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z wszystkimi treściami, które są zamieszczone na stronie Sklepu.
14. Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane stronie internetowej Sklepu internetowego.
15. Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

III Najważniejsze informacje dot. Umowy Sprzedaży

1. Warunki realizacji umowy sprzedaży określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
2. Wszystkie Ceny podane na stronie Sklepu internetowego podane są w polskich złotych (PLN) lub w euro (EUR) i są cenami brutto (zawierają podatek, cła oraz inne składniki). Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
3. Umowa sprzedaży produktów między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym i zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki.
4. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, cenę całkowitą należną do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
5. Sprzedawca może nie przyjąć nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.

IV Zasady zakupu produktu

1. Zamówienia produktów mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Płatności za produkt można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego i za pośrednictwem systemu PayPal.
3. Płatności będą dokonywane za pośrednictwem serwisu tpay.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
5. W celu zakupu produktów należy:
1) wybrać produkt/-y, będący/-e przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka” (lub równoznaczny).
2) po wybraniu produktów, należy wypełnić Formularz zamówienia i wskazać wymagane w nim informacje (np. sposób dostawy oraz formę płatności),
3) przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego zamówienia,
4) po zapoznaniu się z ww. informacją o zamówieniu, Klient powinien potwierdzić, że składa zamówienie.
5) Klient dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności.

V Zakładanie Konta Użytkownika

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje nieodpłatnej Rejestracji wypełniając Formularz rejestracji i ustawiając indywidualne hasło do Konta.
2. W przypadku gdy Użytkownik wyraża zgodę na utworzenie Konta przy okazji składania zamówienia, Usługodawca tworzy dla Użytkownika podczas składania zamówienia Konto Użytkownika. W tym celu Użytkownik podaje adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość, która zawiera między innymi automatycznie wygenerowane hasło do Konta. Po otrzymaniu tej wiadomości Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła.
3. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Użytkownik wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę.
4. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia.
5. Rejestracja nie jest konieczna do korzystania z produktów.

VI Termin realizacji umowy. Kiedy otrzymam produkt fizyczny?

1. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 8 dni roboczych. Chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podany został inny termin.
3. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
4. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
5. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia. Taka możliwość istnieje jedynie w przypadku, kiedy Klient uzgodni możliwość dostarczenia towarów częściami i opłaci każdą dodatkową przesyłkę.
6. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
7. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia lub anulowania zamówienia.
8. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod wskazanym adresem lub telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy. Koszt odesłania nieodebranego towaru do Sprzedawcy ponosi klient.
9. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.
10. Sprzedawca dołącza fakturę dotyczącą zamówienia.

VII Odstąpienie od umowy (dotyczy Konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta).

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?
1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem ust. 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?
2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której:
1) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
6) przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
8) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
9) cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
10) zawartej w drodze aukcji publicznej;
11) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

VIII Zasady wnoszenia reklamacji:

1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
6. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.
7. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre produkty mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dot. gwarancji zostaną określone m.in. przy opisie produktu lub w odrębnym dokumencie.

IX Warunki techniczne:

1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Aby uzyskać dostęp do zakupionych produktów elektronicznych i usług, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu oraz konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

X Postanowienia końcowe:

1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy zgodnie z Regulaminem, do zawarcia umowy dochodzi po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
2. W przypadku gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
3. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
4) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
6. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: BOO-KA-BOO, Bięcino 49, 76-231 Damnica
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14-dniowego terminu.
Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

X